KONKURSO TAISYKLĖS

KONKURSO TAISYKLĖS

„Mano Papildai“

(toliau – “Taisyklės” arba “Konkurso Taisyklės”)

1. BENDROSIOS SĄLYGOS

1.1. Konkurso “Mano Papildai” organizatorius, toliau tekste – „ Konkursas” yra UAB „Natural Pharmaceuticals” buveinės adresas V. Krėvės pr. 57B, LT-50358, Kaunas, įmonės kodas: 303095490, PVM mokėtojo kodas LT100007869312, toliau tekste –  „Organizatorius”.

1.2. Šios Taisyklės nustato dalyvavimo sąlygas, taip pat Konkurso dalyvių ir Organizatoriaus teises ir pareigas.

1.3.Konkursas organizuojamas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.4. Dalyvaudamas Konkurse asmuo sutinka su jo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

1.5. Organizatorius yra subjektas, teikiantis prizą pagal Civilinio Kodekso 919 ir 921 straipsnius.

1.6. Konkurso metu Konkurso Taisykles bus galima peržiūrėti Organizatoriaus registruotoje buveinėje ir interneto svetainėje:

www.omegamarine.lt/konkursas.

1.7. Organizatorius vykdo šį konkursą tarpininkaudamas tradiciniu paštu ( toliau tekste – „Paštas“ ) ir interneto svetainėje:

www.omegamarine.lt/konkursas (toliau tekste – “Svetainė”).

2. KONKURSO TIKSLAS

2.1. Konkurso tikslas yra, remiantis principais nustatytuose Taisyklėse, pasirinkti originaliausius, Organizatoriaus tikslingai suvokiamus atsakymus į klausimą:

„Kodėl verta rinktis UAB “Natural Pharmaceuticals” maisto papildus ?”.

2.2. Konkursas vykdomas siekiant populiarinti, skatinti ir reklamuoti Organizatoriaus produktus.

3. KONKURSO TRUKMĖ

3.1. Konkursas vyks nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. ir bus suskirstytas į savaites ( 7 dienos – skaičiuojamos nuo pirmadienio 17:00 val. iki kito pirmadienio 16:00 val.).

3.2. Konkursas bus skelbiamas interneto svetainėje: www.omegamarine.lt (toliau tekste – “Svetainė”).

4. DALYVAVIMO KONKURSE TERMINAI IR SĄLYGOS

4.1. Konkurso dalyvis (toliau tekste – Dalyvis ) turi atitikti visas šias sąlygas:

a. Asmuo yra ne jaunesnis negu 18 metų amžiaus;

b. UAB “Natural Pharmaceuticals” klientas, kuris per pastaruosius 12 mėnesių užsisakė UAB “Natural Pharmaceuticals” maisto papildus  ir tinkamai sumokėjęs /mokantis sąskaitas.

c. Kuris sutinka su šiomis Taisyklėmis.

4.2. Organizatoriaus darbuotojai, atstovai ir partneriai, kiti asmenys, dalyvaujantys rengiant ir vykdant konkursą, arba

jų artimiausi šeimos nariai, t.y. sutuoktiniai, vaikai, tėvai ir broliai, taip pat kiti jų namų ūkyje gyvenantys nariai negali būti Dalyviai Konkurse.

4.3. Dalyvavimas Konkurse yra savanoriškas ir nemokamas.

5. KONKURSO PARAIŠKOS

5.1. Dalyvis praneša apie savo dalyvavimą Konkurse, atsiųsdamas atsakymą į Konkurso klausimą: “Kodėl verta rinktis Natural Pharmaceuticals maisto papildus ?”, toliau tekste – “Konkurso paraiška”.

5.2. Pateiktas atsakymas Konkurso paraiškoje, toliau tekste – „Atsakymas” , turi:

a. Atsakyti į Konkurso klausimą,

b. Būti originalus,

c. Turėti vieną autorių.

5.3. Draudžiama pateikti neteisėtus ir Konkurso Taisyklių neatitikančius atsakymus, ypač atsakymus, kurie:

a. Paprastai laikomi vulgariais, įžeidžiančiais, nepadoriais ir pažeidžiančiais teisinius ar moralinius standartus;

b. Apibūdina smurtą, neapykantą, diskriminaciją (rasinę, kultūrinę, etninę, religinę ar filosofinę ir kt.);

c. Pažeidžia asmenines teises, įžeidžia žmogaus orumą arba įžeidžia trečiųjų asmenų jausmus.

5.4. Teisinga Konkurso paraiška yra tokia, kurioje pateikiamas atsakymas atitinka Taisyklėse nustatytas gaires ir Konkurso taisyklėse nustatytą trukmę:

a. Atsiųsta Paštu adresu UAB “Natural Pharmaceuticals” V. Krėvės pr. 57B, LT-50358, Kaunas, su pateikta antrašte ant voko: “Konkursas”. Tačiau Konkurso Atsakymo pateikimo data bus laikoma Konkurso paraiškos gavimo data Organizatoriaus nurodytu adresu.

b. Atsakymas, kuris atitinka Taisykles Konkurso vykdymo metu, gali būti teikiamas užpildant formą internetiniame puslapyje:

www.omegamarine.lt/konkursas.

5.5. Teisingai išsiųsta Konkurso paraiška dalyvauja visuose Konkurso etapuose nuo Konkurso paraiškos gavimo datos iki Organizatoriaus organizuojamo Konkurso pabaigos, atsižvelgiant į 5.6 punktą žemiau.

5.6. Konkurso Dalyvis, kuriam jau suteiktas Taisyklių 6.1 punkte nurodytas prizas, nedalyvauja sekančiuose Konkurso etapuose.

6. PRIZAI

6.1. Organizatorius kartą per savaitę dovanos 50 eurų vertės pirkinių dovanų kortelę Konkurso dalyviui, Konkurso paraiškoje pateikusiam originaliausią atsakymą. Konkurso laimėtojai, atrinkti pagal 7.2 ir 7.3. punktus Taisyklėse, Kortelę (toliau tekste – „Prizas“) galės panaudoti MAXIMA parduotuvių tinkle. Laimėtojui Prizas bus išsiųstas registruotu paštu, Konkurso paraiškoje nurodytu adresu per 14 dienų nuo susisiekimo su juo.

6.2. Kelionės išlaidas į parduotuvės tinklą pasinaudoti Prizu laimėtojas padengs pats.

6.3. Dalyvis neturi teisės reikalauti, kad Prizas būtų keičiamas į bet kurį kitą ekvivalentą. Bet koks nepanaudotas ar neatsiimtas laimėtojo Prizas nėra atlygintinas.

6.4. Dalyviai neturi teisės teikti skundų dėl Prizo savybių.

6.5. Konkurso Dalyviai neturi teisės perleisti Prizą tretiesiems asmenims.

7. KONKURSO REZULTATAI IR PRIZO PARINKIMAS

7.1. Organizatorius paskirs 2-ių asmenų vertinimo komisiją sudarytą iš Organizatoriaus atstovų, Konkurso rezultatams nustatyti (toliau – Vertinimo komisija).

7.2. Kiekvieną savaitę Konkurso Vertinimo komisija išrinks vieną laimėtoją ( toliau – „Laimėtojas“), kurio Konkurso paraiška ir Atsakymas atitinka Taisykles ir kuris gavo aukščiausius  Vertinimo komisijos balus už pateiktų Atsakymų originalumą.

7.3. Konkurso rezultatai bus skelbiami Svetainėje per 14 dienų nuo Laimėtojo išrinkimo.

7.4. Laimėtojai bus informuoti telefonu apie jų laimėjimą per 7 dienas po Laimėtojo išrinkimo.

7.5. Laimėtojas neturės teisės arba neteks teisės į Prizą, jei bus pažeista kuri nors šių Taisyklių nuostata.

8. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

8.1. Skundai, susiję su Konkurso eiga, gali būti teikiami raštu šiuo adresu: : UAB “Natural Pharmaceuticals” V. Krėvės pr. 57B, LT-50358, Kaunas, per 14 dienų nuo Konkurso rezultatų (skundo išsiuntimo data bus laikoma pašto spaudo data  ant voko, išsiųsto aukščiau nurodytu adresu). Skundas, pateiktas po nustatyto laikotarpio, neturės jokios teisinės galios, tačiau tai nepažeidžia Dalyvio teisės kreiptis į teismą.

8.2. Tik Konkurso Dalyviai turi teisę teikti skundą.

8.3. Rašytinis skundas turi būti siunčiamas kartu su anotacija ant voko „ Konkursas” ir jame turi būti pateikta ši informacija: Dalyvio vardas, pavardė, tikslus adresas, kuo konkrečiai Dalyvis skundžiasi ir ko jis pgeidauja.

8.4. Skundus Organizatorius nagrinėja per 30 dienų nuo skundo pateikimo Organizatoriui datos. Dalyvis bus informuotas apie Organizatoriaus sprendimą registruotu laišku, išsiųstu skunde nurodytu adresu per 7 dienas nuo skundo nagrinėjimo pabaigos.

9. AUTORIAUS TEISĖS

9.1. Teikdamas Konkurso Paraišką Dalyvis sutinka su sekančiomis sąlygomis:

a. jam/jai priklauso autoriaus teisės į Atsakymą, kaip yra apibrėžta 1999 m. gegužės 18 d. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme Nr. VIII-1185, pagal Taisyklių nuostatas, įskaitant išduotą licenciją, kaip apibrėžta 9.4. punkte, jis/ji yra atsakingas/-a už bet kokį galimą trečiųjų šalių teisių pažeidimą, esantį šiame apraše.

b. pateiktas Atsakymas nepažeidžia privalomų įstatymų ir autoriaus teisių, pramoninės nuosavybės ir trečiųjų šalių asmeninių teisių.

c. ekonominės autoriaus teisės į Atsakymus, kuriuos jis / ji pateikė, nėra turto suvaržymo objektas ir nėra apsunkintos trečiųjų šalių teisėmis;

9.2. Dalyvis sutinka, kad jo Atsakymas visa apimtimi ar dalimis būtų naudojamas ir platinimas elektroniniu ir spausdintu būdu – viešam rodymui ir eksponavimui (įskaitant prieinamumą visuomenei kompiuterių tinkluose (internete),spaudoje, reklaminėje ir rinkodaros medžiagoje, taip pat UAB “Natural Pharmaceuticals” Svetainėje www.omegamarine.lt, nurodant Atsakyme pateiktą vardą, pavardę ir vietovę.

9.3. Jei trečioji šalis pateikia Organizatoriui skundą dėl autoriaus teisių ar asmeninių teisių, susijusių su Organizatoriaus publikuojamu Dalyvio Atsakymu, pažeidimo, Dalyvis padengia visas su trečiųjų asmenų skundais susijusias išlaidas, įskaitant kompensaciją.

9.4. Laimėtojui gavus Prizą, Organizatorius įgyja nemokamą ir išskirtinę licenciją bei nemokamą leidimą ir sutikimą be jokių apribojimų

naudoti Atsakymus visose egzistuojančiose naudojimo srityse Lietuvos teritorijoje, įskaitant sritis nurodytas 1999 m. gegužės 18 d. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme Nr. VIII-1185, 15 straipsnyje, ypač: nuolatinis ar laikinas atgaminimas, bet kokia forma ar būdu, visa apimtimi ar dalimis; pritaikyti, performatuoti ar kitaip perdirbti Atsakymą; išsaugojimas kompiuterio atmintyje ar reklaminio lankstinuko forma; reklaminių lankstinukų viešas rodymas bet kokių kopijų skaičiumi; naudojimas žurnalistikoje, konferencijose, interviu, žiniasklaidoje, reklamoje, Organizatoriaus Svetainėje ir Organizatoriaus socialinių tinklų Profilyje.

10. ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

10.1. Konkurso dalyvių asmens duomenų valdytojas yra UAB „Natural Pharmaceuticals” buveinės adresas V. Krėvės pr. 57B, LT-50358, Kaunas, įmonės kodas: 303095490, PVM mokėtojo kodas LT100007869312 (toliau tekste –  Valdytojas). Asmens duomenys bus tvarkomi išimtinai ir tik su Konkursu susijusiais tikslais, t.y. organizuojant ir vykdant Konkursą, įskaitant Prizo apdovanojimą, mokesčių ir apskaitos atskaitomybės reikalavimams. Dalyviai turi teisę, atvykti ar kreiptis UAB „Natural Pharmaceuticals“ buveinės adresu, bei patvirtinę savo asmens tapatybę, arba el. paštu DPO@omegamarine.lt, tinkamai identifikavę savo asmens tapatybę elektroninėmis priemonėmis, prašyti leisti susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti asmens duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą, teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl savo asmens duomenų tvarkymo. Asmens Duomenų valdytojas praneša, kad asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, bet būtinas dalyvavimui Konkurse ir Prizo apdovanojimui, taip pat galimų skundų nagrinėjimui.

10.2. Konkurso Dalyvis išreiškia savo sutikimą Valdytojui tvarkyti jo asmens duomenis, nurodytus 10.8. punkte, siekiant organizuoti Konkursą ir užtikrinant Dalyvio dalyvavimą Konkurse.

10.3. Konkurso Dalyvis išreiškia savo sutikimą Valdytojui tvarkyti savos asmeninius duomenis, siekiant viešai pranešti laimėtojų vardą, pavardę, gyvenamąjį adresą – Valdytojo reklaminėje medžiagoje (lankstinukuose arba Svetainėje).

10.4. Konkurso Dalyvis išreiškia savo sutikimą Valdytojui tvarkyti šiuos savo asmeninius duomenis : vardą, pavardę, gyvenamąjį adresą, tikslų korespondencijos adresą, telefono numerį ir el.pašto adresą.

10.5. Dalyvis patvirtina, kad minėti sutikimai yra savanoriški ir asmens duomenų pateikimas nėra LR teisės aktuose ar sudarytoje sutartyje numatytas reikalavimas, tačiau Jų pateikimas reikalingas, siekiant įvykdyti aprašytus tikslus.

10.6. Dalyvis informuojamas, kad turi teisę atvykti ar kreiptis į UAB „Natural Pharmaceuticals“ buveinę, patvirtinęs savo asmens tapatybę, arba el. paštu DPO@omegamarine.lt, tinkamai identifikavęs savo asmens tapatybę elektroninėmis priemonėmis ir bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis nurodytais tikslais.

10.7. Asmens duomenų tvarkymas nurodytais tikslais atitinka 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) numatytus teisinius pagrindus: 6 str. 1 d. b) p. – duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

10.8. Asmens duomenų Valdytojas rinks ir tvarkys šiuos Dalyvių duomenis: vardą, pavardę, gyvenamąjį adresą, tikslų korespondencijos adresą, telefono numerį ir el.pašto adresą.

10.9. Asmens duomenų Valdytojas pareiškia, kad Konkurso Dalyvių duomenys nebus tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir nebus taikomas profiliavimas.

10.10. Konkurso Dalyvių asmens duomenys nebus teikiami jokiems išorės subjektams, išskyrus teisės aktuose numatytiems subjektams ir subjektams su kuriais bendradarbiaujama pasitikėjimo susitarimu, siekiant įgyvedinti šiuos tiklsus.

10.11. Konkurso Dalyvių asmens duomenys bus saugomi visą dalyvavimo Konkurse trukmę ir laikotarpį, kurių reikia aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti, bet ne ilgiau negu Dalyvis paprašys sustabdyti jo asmens duomenų tvarkymą ar atšauks savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.

10.12. Asmens duomenų valdytojas yra paskyręs Duomenų Apsaugos Pareigūną prižiūrėti asmens duomenų tvarkymo teisingumą, su kuriuo galima susisiekti el. paštu, adresu: DPO@omegamarine.lt.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Konkurso Organizatorius neatsako už Pašto ar kurjerio veiksmus, visų pirma už veiksmus, dėl kurių gali būti prarasta ar sunaikinta Konkurso paraiška arba už Konkurso paraiškos pristatymo vėlavimą.

11.2. Konkurso Organizatorius neatsako už interneto ryšį, ypač dėl ryšio nutraukimo, sustabdymo ar iškraipymo, dėl kurio gali būti sunaikinta ar prarasta Konkurso paraiška.

11.3. Visais klausimais, nereglamentuojamais šiose Taisyklėse, bus taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos.

11.4. Visus ginčus, susijusius su Konkurso įsipareigojimais, išsprendžia teismas, turintis jurisdikciją pagal registruotą Organizatoriaus buveinę.

11.5. Organizatorius pareiškia, kad Konkursas nėra loterijos žaidimas, prizo loterija, totalizatoriaus lažybos, reklaminė loterija, atsitiktinis žaidimas ar bet kokia kita lošimo forma.

11.6. Organizatorius pasilieka teisę redaguoti ir keisti šias Taisykles bet kuriuo metu, nenurodydamas priežasčių, jei dėl to nepažeidžia dalyvavimo sąlygų ar neatima iš Dalyvių jų įgytų teisių pagal Taisyklių nuostatas. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo datos.

11.7. Visos išlaidos, susijusios su dalyvavimu Konkurse, įskaitant Konkurso Paraiškos siuntimo išlaidas, patiriamos Konkurso Dalyvių.

11.8. Šios Taisyklės įsigalioja Konkurso pradžios dieną.