Privatumo politika

NATURAL PHARMACEUTICALS BENDROVĖS PRIVATUMO POLITIKA

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Ši Privatumo Politika skirta informacijos tikslais, o tai reiškia, kad tai nėra įpareigojimų šaltinis Naudotojams ar Pirkėjams.
  2. Jūsų asmens duomenų administratoriumi yra UAB „Natural Pharmaceuticals“, K.Donelaičio g. 62, LT-44248 Kaunas, Tel.: (8 37) 211 994, www.omegamarine.lt, el.paštas: info@omegamarine.lt, ĮMONĖS KODAS: 303095490, PVM KODAS: LT100007869312 (toliau – „Natural Pharmaceuticals“ arba „Administratorius“). Kontaktas su Asmens duomenų apsaugos inspektoriumi: dpo@omegamarine.lt.
  3. Natural Pharmaceuticals apdoroja Jūsų asmens duomenis taikant galiojančius įstatymus, ypač 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir Direktyvos 95/46/EB panaikinimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
  4. Natural Pharmaceuticals numato tinkamas technines ir organizacines priemones užtikrinančias asmens duomenų tvarkymo saugumą ir duomenų tvarkymo atitiktį taikomiems įstatymams. Natural Pharmaceuticals imasi tinkamų priemonių užkirsti kelią neteisėtam naudojimui, asmens duomenų nutekėjimui ir jų iškraipymui.
  5. Natural Pharmaceuticals gavo Jūsų duomenis dėl Jūsų pirkimų paslaugų mūsų internetinėje parduotuvėje pasinaudojimo, bei kitų kontakto su Natural Pharmaceuticals atvejų, pvz. dėl dalyvavimo akcijose, Naujienlaiškio prenumeratos.
 2. DUOMENŲ RINKIMO TIKSLAS IR APIMTIS BEI DUOMENŲ GAVĖJAI
  1. Duomenų apdorojimo tikslas – sudaryti ir įvykdyti sutartį, kurios šalis esate arba imtis veiksmų prieš sutarties sudarymą, įskaitant: prekių ar paslaugų pardavimą, garantinį aptarnavimą, elektroninių paslaugų teikimą – pvz., naujienlaiškis, paskyros aptarnavimą www.omegamarine.lt, nuomonės įreiškimą, įvairių pranešimų aptarnavimą, taip pat kontakto su Jumis aukščiau nurodytoje srityje palaikymą. Tokiais atvejais duomenų tvarkymo pagrindas yra jų būtinybė atlikti sutartį arba imtis būtinų veiksmų prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b pun.)
   Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, pagal taikytinas nuostatas duomenų tvarkymo pagrindu bus jų būtinybė įvykdyti Natural Pharmaceuticals atžvilgiu taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 d. c pun.), visų pirma: sąskaitų faktūrų ir apskaitos dokumentų pateikimas ir saugojimas, pretenzijų nagrinėjimas, duomenų pateikimas valstybės institucijoms atsižvelgiant į teisės normas ir apribojimus, pvz. mokesčių ir apskaitos tikslams.
  2. Remdamiesi Natural Pharmaceuticals interesais, tvarkome Jūsų asmens duomenis toliau nurodytais tikslais (BDAR 6 str. 1 d. f pun.):
   • tiesioginė Natural Pharmaceuticals produktų ir paslaugų rinkodara;
   • Natural Pharmaceuticals parduodamų prekių ar paslaugų kokybės gerinimas pasitelkiant nuomone apie tai arba tiriant pasitenkinimą;
   • mokėjimo paslaugų rėmimas;
   • aktyvumo valdymas Natural Pharmaceuticals svetainėse atliekant stebėseną paslaugų funkcionalumo pagerinimo atžvilgiu, poreikių analizę, reklamos pritaikymas pagal anksčiau apžiūrėtą turinį;
   • pranešimų, nuomonių ar prašymų, kai jie nesusiję su sutarties vykdymu, tvarkymas;
   • užkirsti kelią piktnaudžiavimui, tyrimas ar gynimasis pretenzijų atveju, o taip pat bylos nagrinėjimui valdžios institucijose ar teismuose;
   • analizių, kompiliacijų, statistikos ir archyvavimo kūrimas, įskaitant atskaitomybės užtikrinimą (įrodančius, kad Natural Pharmaceuticals vykdo iš įstatymų numatytus įsipareigojimus).
  3. Jei bus sutikimas tvarkyti asmens duomenis, šis sutikimas bus duomenų tvarkymo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. a pun.) ir šio sutikimo turinys kiekvieną kartą nurodys duomenų apdorojimo tikslą. Sutikimą tvarkyti asmens duomenis galima atšaukti bet kuriuo metu.
  4. Natural Pharmaceuticals apdoroja šiuos Vartotojų ir Pirkėjų asmens duomenis: vardą ir pavardę, el. pašto adresą, kontaktinio telefono numerį, pristatymo adresą (gatvę, namo numerį, buto numerį, pašto kodą, miestą, šalį) / gyvenamosios vietos / veiklos atlikimo / buveinės adresą, gimimo datą / amžių, lytį.
  5. Jūsų asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, bet pirmiau nurodytų asmens duomenų, reikalingų pardavimo sutarties sudarymui ir įgyvendinimui, nepateikimo atveju negalima sudaryti Pardavimo sutarties. Jei asmens duomenys renkami pagal sutikimą, asmens duomenys pateikiami savanoriškai.
  6. Pardavimo sutarties sudarymui ir įgyvendinimui apdorojamus Naudotojų arba Pirkėjų asmens duomenis Natural Pharmaceuticals apdoroja bei išsaugoja visą užsakymų įvykdymo ir garantinių paslaugų teikimo laikotarpį.
  7. Teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis tiesioginės Natural Pharmaceuticals produktų ar paslaugų rinkodaros tikslais yra teisiškai pagrįstas Natural Pharmaceuticals tikslas (vadovaujantis BDAR preambulės 47 konstatuojamąja dalimi teisėtas tikslas tai tiesioginė prekyba savo produktais ar paslaugomis). Natural Pharmaceuticals tvarko asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, bei saugo iki galimo prieštaravimo pateikimo momento.
  8. Tuo atveju, kai Administratorius ketina apdoroti arba apdoroja Vartotojų ar Pirkėjų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę prieštarauti jo duomenų tvarkymui.
  9. Taikant 5 punkte aprašytus tikslus, išskyrus apdorojimą teisinės prievolės išpildymui, profiliuosime Jūsų asmens duomenis, t.y. automatiškai juos analizuosime norėdami gauti informaciją apie pomėgius ar susidomėjimus (pvz. išnagrinėti, koks pasiūlymas Jums labiausiai tinka). Šis apdorojimas neturės teisinių pasekmių arba panašiu būdu reikšmingai Jus įtakos.
  10. Jūsų asmens duomenys nebus perduoti už Europos ekonominės erdvės ribų.
  11. Atsižvelgiant į duomenų apdorojimą pirmiau nurodytais tikslais ir pagrindais, pagal pavedimo sutartis asmens duomenys gali būti pateikiami žemiau nurodytiems gavėjams arba gavėjų kategorijoms tiek, kiek reikia pirmiau nurodytiems tikslams pasiekti (pun. 2.2):
   • sutarties vykdymo procesuose dalyvaujantiems subjektams, įskaitant prekių gabenimo, mokėjimo paslaugų, elektroniniu būdu teikiamų paslaugų teikimo užtikrinimas;
   • rinkodaros paslaugass teikiantiems subjektams, reklamos agentūroms;
   • mūsų teleinformatikos sistemas apragaujantiems arba šias sistemas palaikantiems subjektams;
   • mums konsultavimo ar audito paslaugas teikiantiems subjektams;
   • valdžios institucijoms ar viešąsias užduotis atliekantiems subjektams.
 3. ASMENŲ, KURIŲ DUOMENYS TVARKOMI, TEISĖS
  1. Remiantis šiomis nuostatomis, kiekvienas asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Natural Pharmaceuticals bendrovė, turi teisę reikalauti susipažinti su savo duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą ir prieštarauti tvarkymui, taip pat teisę perduoti asmens duomenis, teisę „būti užmirštam“ ir teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.
  2. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas įmanomas pateikus atitinkamą paraišką Natural Pharmaceuticals buveinėje, išsiunčiant laišką paštu arba elektroniniu paštu šiuo adresu: Dpo@omegamarine.lt.
  3. Teisė prašyti išbraukti konkretaus asmens asmens duomenis gali būti pateikiamas tik tuomet, kai duomenys nebėra reikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti ir tvarkomi, ir nėra teisėtų priežasčių tvarkyti tokius duomenis. Duomenys taip pat nebus pašalinti, jei:
   • jų apdorojimas yra būtinas pagal taikytinos teisės nuostatas Natural Pharmaceuticals atžvilgiu keliamų įpareigojimų vykdymui arba
   • kai tų duomenų apdorojimas būtinas Natural Pharmaceuticals atžvilgiu keliamų pretenzijų nustatymui, tyrimui ir gynimuisi.
  4. Negalima pasinaudoti teise ištrinti asmens duomenis tol, kol Pirkėjas ir Natural Pharmaceuticals jungia Pardavimo sutartis.
 4. SLAPUKAI
  1. Natural Pharmaceuticals dėl Internetinės parduotuvės ir specialių produktų svetainių vedimo naudoja slapukų failus, kurie naudojami jų tobulinimui, atsižvelgiant į Naudotojų ir Pirkėjų poreikius ir užtikrinant saugumą lankant šias svetaines. Slapukai leidžia stebėti svetainės peržiūrų ir navigacijos dažnumą.
  2. Administratorius gali apdoroti slapukuose esančius duomenis, kai Naudotojai naudoja internetinę parduotuvę ar specialius produktų puslapius, šiais tikslais:
   • identifikuoti prie Internetinio parduotuvės prisijungusius Vartotojus;
   • Užsakymo pateikimui į krepšelį pridėtų produktų įsiminimas;
   • išsaugoti užpildytas užsakymo formas, apklausas ar prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenis;
   • Internetinės parduotuvės ir specialių produktų puslapių turinio optimizavimui, atsižvelgiant į individualias Vartotojų nuostatas (pvz., spalvos, šrifto dydis, puslapio išdėstymas);
   • tiesioginė gaminių ar paslaugų rinkodara;
   • tvarkyti anoniminius internetinių parduotuvių / specialių produktų puslapių naudojimo statistinius duomenis.
  3. Standartiškai, pagal nutylėjimą, dauguma rinkoje prieinamų interneto naršyklių priima slapukus. Kiekvienas su savo naršyklės nustatymais turi galimybę nustatyti slapukų naudojimo sąlygas. Tai reiškia, kad galima, pavyzdžiui, iš dalies (pvz. laikinai) apriboti arba visiškai išjungti slapukų išsaugojimo galimybę, tačiau pastaruoju atveju tai gali paveikti kai kurias internetinės parduotuvės / specialaus produkto puslapio funkcionalumą.
  4. Slapukų priėmimo naršyklės nustatymai yra svarbūs sutikimo dėl slapukų naudojimo Internetinėje parduotuvėje / specialiame produkto puslapyje – pagal įstatymą, toks sutikimas taip pat gali būti išreikštas naudojant interneto naršyklės nustatymus. Jei tokio susitarimo nėra, reikia atitinkamai pakeisti slapukų srities naršyklės nustatymus.Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti adresu: https://omegamarine.lt/slapukai/
 5. GALUTINĖS NUOSTATOS
  1. Ši privatumo politika taikoma nuo 2018 m. gegužės 25 d.
  2. Šią politiką priima Natural Pharmaceuticals valdyba ir ji reguliariai peržiūrima, siekiant atnaujinti, ypač tais atvejais, kai pasikeičia teisės aktai.