Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

UAB “NATURAL PHARMACEUTICALS” BENDROVĖS PRIVATUMO POLITIKA

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Ši UAB „Natural Pharmaceuticals“ privatumo politika (toliau–Privatumo politika) reglamentuoja pagrindinius Jūsų asmens duomenų tvarkymo principus ir taisykles naudojantis interneto svetainėmis www.omegamarine.lt, www.isbandyk-omega.lt, www.naturalpromo.lt, www.proletto.lt, www.npomega.lt, www.npomega3.lt, www.omegamarineforte.omegamarine.lt, www.sveikatostyrimas.lt, www.prolettoplus.lt, www.proletto360.lt, www.vitaminask2jums.lt, www.omegamarineforte.lt, www.fleximed360.lt, www.fleximed.lt, www.fm360.lt, www.vitaminasdnemokamai.lt
   (toliau bet kuri atskirai tekste gali būti – Svetainė, kartu – Svetainės).
  2. Pirvatumo politika yra informacinio pobūdžio, o tai reiškia, kad tai nėra įpareigojimų šaltinis Svetainės naudotojui.
  3. Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos:
   1. Asmens duomenys– bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta (yra žinoma) arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti (duomenų subjektas), pasinaudojant atitinkamais identifikatoriais, kaip antai vardu ir pavarde, elektroninio pašto adresu, interneto identifikatoriumi (IP adresas) bei kitais duomenimis ar požymiais.
   2. Duomenų subjektas (Jūs) – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi šioje Politikoje nurodytais pagrindais ir tikslais.
   3. Duomenų valdytojas (kitaip toliau dar gali būti vadinama – Natural Pharmaceuticals arba Mes) yra UAB „Natural Pharmaceuticals“, V. Krėvės pr. 57B, LT-50358, Kaunas, tel.: (8 37) 211 994, www.omegamarine.lt, el.paštas: info@omegamarine.lt, įmonėskodas 303095490, PVM kodas: LT100007869312), kuri Jūsų asmens duomenis tvarko nustatytų tikslų ir priemonių pagrindu.
  4. Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: dpo@omegamarine.lt.
  5. Natural Pharmaceuticals tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR)).
  6. Natural Pharmaceuticals taiko tinkamas technines ir organizacines priemones užtikrinančias asmens duomenų tvarkymo saugumą ir duomenų tvarkymo atitiktį taikomiems įstatymams ir skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  7. Informacija, kurią Natural Pharmaceuticals renka apie Jus, priklauso nuo to, kokią informaciją apie save Jūs pateikiate Natural Pharmaceuticals, kai registruojatės Svetainėje siūlomų produktų ar paslaugų įsigijimui, juos (jas) įsigyjate ir (ar) prenumeruojate naujienlaiškius, dalyvaujate akcijose, sutinkate su slapukų naudojimu.
 2. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR APIMTIS BEI DUOMENŲ GAVĖJAI
  1. Natural Pharmaceuticals renka ir tvarko šiuos Duomenų subjektų asmens duomenis:
   1. Pagrindinę informaciją – vardą ir pavardę, el. pašto adresą, kontaktinio telefono numerį, banko sąskaitos numerį, pristatymo adresą (gatvę, namo numerį, buto numerį, pašto kodą, miestą, šalį) / gyvenamosios vietos / veiklos atlikimo / buveinės adresą, gimimo datą / amžių, lytį;
   2. Duomenis, kurie susiję su registracija Svetainėje siūlomų produktų ar paslaugų įsigijimui – užsakomas produktas, informacija apie sutikimą ar nesutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais (Jums registruojantis mūsų naujienlaiškio užsakymui) bei susijusius įrašus;
   3. Kitus duomenis apie naudojimąsi Svetaine – duomenis, surinktus naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete, informaciją apie sutikimą ar nesutikimą naudoti slapukus ir pan.
  2. Natural Pharmaceuticals renka ir tvarko Jūsų Asmens duomenis šios Privatumo politikos 1.5. punkte nurodytuose teisės aktuose apibrėžtais pagrindais ir šiais tikslais:
   1. sudaryti ir įvykdyti sutartį, kurios šalis esate arba imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.), įskaitant: prekių ar paslaugų pardavimą, garantinį aptarnavimą, registracijos Svetainėje ir paskyros aptarnavimą;
   2. įvykdyti Natural Pharmaceuticals atžvilgiu taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 d. c p.), įskaitant: sąskaitų faktūrų ir apskaitos dokumentų pateikimą ir saugojimą, pretenzijų nagrinėjimą, duomenų pateikimą valstybės institucijoms atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, pvz. mokesčių ir apskaitos tikslais;
   3. dėl teisėtų Natural Pharmaceuticals interesų (BDAR 6 str. 1 d. f p.), įskaitant, mokėjimų bei skolų valdymą ir išieškojimą, esant skundams, prašymams, ginčams, pretenzijoms, reikalavimams Natural Pharmaceuticals atžvilgiu, bei siekiant apginti Natural Pharmaceuticals pažeistas teises bei teisėtus interesus, įprastu paštu vykdomos tiesioginės rinkodaros tikslais ir pan.
   4. Jūsų sutikimu– tiesioginės rinkodaros tikslais, kai sutinkate su slapukų naudojimu ir kt. (BDAR 6 str. 1 d. a p.) Jūsų sutikimo turinys kiekvieną kartą nurodys duomenų tvarkymo tikslą. Sutikimą tvarkyti asmens duomenis galite atšaukti bet kuriuo metu kreipdamiesi į Natural Pahrmaceuticals bendrovę šioje Privatumo politikoje nurodyta tvarka ir kontaktiniais adresais.
  3. Jūsų asmens duomenų pateikimas nėra LR teisės aktuose ar tarp Jūsų ir Natural Pharmaceuticals sudarytoje sutartyje numatytas reikalavimas, ar reikalavimas, kurį būtina įvykdyti norint sudaryti sutartį. Jūsų asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas. Naudodamiesi Svetaine, Jūs neprivalote teikti mums jokių Asmens duomenų, bet gali būti, kad pirmiau nurodytų asmens duomenų, reikalingų pardavimo sutarties sudarymui ir įgyvendinimui, nepateikimo atveju negalėsime sudaryti pardavimo sutarties.
  4. Pardavimo sutarties sudarymui ir įgyvendinimui pateiktus šios Privatumo Politikos 2.1.1. ir 2.1.2. punktuose nurodytus asmens duomenis (išskyrus Jūsų sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais) Natural Pharmaceuticals saugos visą užsakymų bei sutarties įvykdymo ir garantinių paslaugų teikimo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų, skaičiuojant nuo Jūsų pateikto užsakymo, sutarties įvykdymo momento.
  5. Šios Privatumo Politikos 2.1.3. punkte nurodytus duomenis Natural Pharmaceuticals saugos ne ilgiau nei 2 (du) metus.
  6. Jūsų sutikimas tvarkyti asmens duomenis bus saugomas visą laikotarpį, kol galios Jūsų sutikimas, ir 2 (du) metus po sutikimo galiojimo pabaigos.
  7. Jūsų asmens duomenys nebus perduoti už Europos ekonominės erdvės ribų.
  8. Atsižvelgiant į duomenų tvarkymą pirmiau nurodytais tikslais ir pagrindais, Jūsų Asmens duomenys gali būti pateikiami valdžios institucijoms ar viešąsias užduotis atliekantiems subjektams (tiek, kiek įpareigoja teisės aktai) taip pat pagal sutartis žemiau nurodytiems gavėjams arba gavėjų kategorijoms tiek, kiek reikia pirmiau nurodytiems tikslams pasiekti:
   1. Sutarties vykdymo procesuose dalyvaujantiems subjektams, įskaitant, prekių gabenimo, mokėjimo paslaugų, elektroniniu būdu teikiamų paslaugų teikimo užtikrinimą;
   2. Rinkodaros paslaugas teikiantiems subjektams, reklamos agentūroms;
   3. Mūsų informacines sistemas aptarnaujantiems subjektams;
   4. Mums konsultavimo ar audito paslaugas teikiantiems subjektams;
  9. Kiekvienu atveju duomenų gavėjams Mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
 3. TIESIOGINĖS RINKODAROS (NAUJIENLAIŠKIO) SĄLYGOS
  1. Teisėto Natural Pharmaceuticals intereso pagrindu Jūsų adresą, o tuo atveju, jei sutikote užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį – Jūsų el. pašto adresą ir (ar) telefono numerį,naudosime neindividualizuotai informacijai apie prekes, paslaugas, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus, naujienas, apklausas bei kitoms naujienoms siųsti. Sukaupta informacija bus naudojama tik siunčiant naujienlaiškį.
   Mūsų naujienlaiškis siunčiamas nuo Duomenų valdytojo. Jūsų el. pašto adresą ir (ar) telefono numerį, ir (ar) adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Jums skirtą naujienlaiškį.
  2. Duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, terminas: el. pašto adreso, telefono numerio – 2 metai nuo jūsų sutikimo gavimo, bet ne ilgiau nei galioja Jūsų sutikimas, adreso – 2 metai nuo duomenų gavimo.
  3. Jūs turite teisę bet kada nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais. Apie nesutikimą galite pranešti el. paštu dpo@omegamarine.lt arba paspaudę Jums siunčiamo elektroninio naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą.
 4. ASMENŲ, KURIŲ DUOMENYS TVARKOMI, TEISĖS
  1. Remiantis šiomis nuostatomis, kiekvienas Duomenų subjektas, kurio asmens duomenis tvarko Natural Pharmaceuticals bendrovė, turi teisę:
   • reikalauti susipažinti su savo duomenimis;
   • reikalauti ištaisyti asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir / ar nepilni;
   • reikalauti ištrinti asmens duomenis (teisė „būti pamirštam“);
   • reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
   • nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, bet kada atšaukti savo duotą sutikimą;
   • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikė Duomenų valdytojui ir teisę persiųsti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);
   • pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.
  2. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos pateikiant rašytinį prašymą Natural Pharmaceuticals buveinėje, išsiunčiant laišką paštu aukščiau nurodytu adresu arba elektroniniu paštu šiuo adresu: Dpo@omegamarine.lt.
 5. SLAPUKAI
  1. Siekiant užtikrinti efektyvų ir saugų Svetainės veikimą, Natural Pharmaceuticals naudoja slapukus. Slapukų surinktą informaciją naudojame Svetainės tobulinimui, atsižvelgiant į Svetainės naudotojų poreikius, ir saugumo lankant Svetainę užtikrinimui. Slapukai leidžia stebėti Svetainės peržiūrų ir navigacijos dažnumą.
  2. Duomenų valdytojas gali tvarkyti slapukų pagalba gautus duomenis, kai Jūs naudojatės Svetaine, šiais tikslais:
   Identifikuoti prie Svetainės prisijungusius vartotojus;

   1. Įsiminti Užsakymo pateikimui į krepšelį pridėtus produktus;
   2. Išsaugoti užpildytas užsakymo formas, apklausas ar prisijungimo duomenis;
   3. Svetainės ir specialių produktų puslapių turinio optimizavimui, atsižvelgiant į individualias naudotojų nuostatas (pvz., spalva, šrifto dydis, puslapio išdėstymas);
   4. Tiesioginės gaminių ar paslaugų rinkodaros tikslais;
   5. Statistiniais tikslais.
   6. Slapukai taip pat naudojami tam, kad būtų užregistruota, ar Duomenų subjektas sutinka (arba nesutinka), kad Svetainėje būtų naudojami slapukai, kad šis klausimas nebūtų užduodamas kiekvieną kartą apsilankant Svetainėje.
  3. Standartiškai, dauguma rinkoje prieinamų interneto naršyklių naudoja slapukus.
  4. Savo naršyklės nustatymuose Jūs turite galimybę nustatyti slapukų naudojimo sąlygas. Tai reiškia, kad pagal savo pageidavimą galite sutikti arba nesutikti su slapukų naudojimu, iš dalies (pvz. laikinai) apriboti arba visiškai išjungti slapukus.
  5. Sutikimas ar nesutikimas dėl slapukų naudojimo gali būti išreikštas naudojant interneto naršyklės nustatymus, paspaudus mygtuką “sutinku” arba “nesutinku” ties slapukų pranešimu. Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą, pakeisdamas interneto naršyklės nustatymus. Tačiau išjungus slapukus Svetainė gali neveikti tinkamai, todėl nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės mūsų interneto Svetaine. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti adresu: https://omegamarine.lt/slapukai/
 6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Šią politiką tvirtina Natural Pharmaceuticals ir ji reguliariai peržiūrima, siekiant ją atnaujinti, ypač tais atvejais, kai pasikeičia teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarką. Todėl rekomenduojame periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje, kurioje visuomet rasite naujausią Privatumo politikos redakciją.
  2. Paskutinis atnaujinimas 05.12.2018.