Terminai ir sąlygos

TERMINAI IR SĄLYGOS

UAB „Natural Pharmaceuticals“, V. Krėvės pr. 57B, LT-50358, Kaunas, tel. (8 37) 211 994, el. paštas info@omegamarine.lt, www.omegamarine.lt, įmonės kodas 303095490, PVM kodas LT100007869312.

Bendrosios nuostatos

 1. Jūsų užsakytus produktus Lietuvos Respublikoje platina UAB „Natural Pharmaceuticals“, buveinės adresas V. Krėvės pr. 57B, LT-50358, Kaunas, tel. (8 37) 211 994, el. paštas info@omegamarine.lt, www.omegamarine.lt, įmonės kodas 303095490, PVM mokėtojo kodas LT100007869312 (toliau – Natural Pharmaceuticals arba Bendrovė).
 2. Natural Pharmaceuticals parduoda produktus (a) po vieną atskirai arba (b) pagal prenumeratos programą.
 3. Prieš pateikdami užsakymą su informacija apie produktų savybes (pavadinimą, sudedamąsias dalis, vartojimo sąlygas ir (ar) kt.) galite susipažinti interneto svetainėje www.omegamarine.lt ir (arba) kitoje Bendrovės pateikiamoje informacinėje medžiagoje.
 4. Kartu su Jūsų pateiktu produktų užsakymu Terminai ir sąlygos tampa Jūsų ir Bendrovės sudaryta sutartimi.
  • Konkretaus vieno produkto pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo terminas yra šios sutarties įvykdymo terminas.
  • Pirkimo-pardavimo sutartis prenumeratos programos atveju yra neterminuota. Jūs galite nutraukti šią sutartį nenurodydami priežasčių, apie šį nutraukimą pateikę pranešimą tiesiogiai Bendrovei arba telefonu, paštu, el. paštu. Pirkimo-pardavimo sutartis prenumeratos programos atveju laikoma nutraukta po 14 dienų nuo minėto pranešimo apie nutraukimą gavimo dienos.
  • Sutartis laikoma sudaryta: (a) nuo užpildyto kupono pateikimo Bendrovei, kai užsakymas pateikiamas naudojant kuponą; (b) nuo Jūsų pareiškimo apie pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą pateikimo Bendrovei (patvirtinant Natural Pharmaceuticals paštu ar el. paštu Jums pateiktos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas), kai užsakymas pateikiamas telefonu; (c) nuo pranešimo dėl užsakymo patvirtinimo (el. pašto temos laukelyje turi būti nurodyta „Užsakymo patvirtinimas“) gavimo Jūsų nurodytu el. pašto adresu, kai užsakymas pateikiamas Natural Pharmaceuticals internetinėje parduotuvėje.

Produktų pristatymo tvarka, terminai ir pristatymo kaina

  1. Kiekviena siunta yra siunčiama naudojantis kurjerio ar pašto paslaugomis, priklausomai nu užsakymo, šiame užsakyme nurodytu adresu.
  2. Atskiro produkto siunta ar pirmoji siunta, jei dalyvaujate prenumeratos programoje, išsiunčiama per 30 dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo. Antra ir kiekviena kita produktų siunta dalyvaujant prenumeratos programoje siunčiama reguliariai pagal pateikto užsakymo sąlygas.
  3. Produktų pristatymo išlaidas apmoka Bendrovė arba apmokate Jūs pagal tai, kaip nurodyta Jūsų pateiktame užsakyme ir/ar papildomose akcijos terminuose ir sąlygose.
  4. Jei pristatymo metu produktas būtų sugadintas, mes mielai pakeisime nekokybiškus ar sugadintus produktus naujais – tokiu atveju Jūs nepatirsite jokių papildomų išlaidų.
  5. Visa produktų kaina, įskaitant pristatymo išlaidas, jei reikalinga, ir (ar) jos apskaičiavimo tvarka yra nurodoma Jūsų užsakyme prieš Jums jį pateikiant Bendrovei. Ši informacija apie kainą, mokėjimo sąlygas, taip pat informacija apie Jūsų užsakytus produktus ir jų kiekį be kita ko yra pateikiama Jums siunčiamoje sąskaitoje.
  6. Atkreipiame dėmesį, kad pristatytas produktas ir kartu siunčiama informacinė medžiaga tampa kliento nuosavybe tik apmokėjus sąskaitą ir su tuo susijusius mokesčius.
  7. Mokėjimus prašome atlikti vadovaujantis mokėjimo informacija, kurią rasite asmeniškai Jums paruoštoje sąskaitoje. Sąskaita Jums bus atsiųsta bendroje pakuotėje su užsakytu produktu. Jei per 14 dienų nuo sąskaitos gavimo neapmokėsite sąskaitos arba nepranešite mums apie sutarties atsisakymą, pasiliekame teisę imtis teisinių priemonių. Tokiu atveju Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti įmonėms, užsiimančioms skolų administravimu ir/ar išieškojimu.
  8. Laiku neapmokėjus Jums pateiktos sąskaitos Natural Pharmaceuticals pasilieka teisę informuoti Jus apie susidariusį įsiskolinimą trumpąja SMS žinute, paskutiniu Jūsų Natural Pharmaceuticals nurodytu kontaktiniu telefono numeriu (įskaitant kontaktinį telefono numerį, kuriuo buvo atliktas ir/ar patvirtintas paskutinis Natural Pharmaceuticals parduodamų produktų užsakymas). Apie kontaktinio telefono numerio pasikeitimą prašome nedelsiant informuoti Natural Pharmaceuticals, kreipiantis į klientų aptarnavimo skyrių šiose sąlygose nurodytais kontaktiniais adresais. Neinformavus Natural Pharmaceuticals apie kontaktinio telefono numerio pasikeitimą, laikoma, jog paskutiniu mums nurodytu kontaktiniu telefonu numeriu trumpąja SMS žinute pateiktas pranešimas apie susidariusį įsiskolinimą yra pateiktas tinkamai.
  9. Akcijinio Produkto (nemokamo Produkto pavyzdžio) siuntimo atveju, Natural Pharmaceuticals pasilieka teisę vienam namų ūkiui siųsti tik vieną Produktą (jo nemokama pavyzdį), kuriam taikoma akcija, vadovaudamasi akcijos sąlygomis. Namų ūkis turėtų būti suprantamas kaip vienas adreso taškas, neatsižvelgiant į jame gyvenančių žmonių skaičių. Kilus įtarimui, kad Užsakymai buvo pateikti pažeidžiant tokios akcijos sąlygas, Natural Pharmaceuticals, atsižvelgdama į turimus kontaktinius duomenis, bandys susisiekti su Klientu, kad patikrintų minėtus įtarimus, o jei minėti įtarimai pasitvirtins, Natural Pharmaceuticals turi teisę atsisakyti priimti tokį Užsakymą.

Teisė atsisakyti sutarties

 1. Jūs turite teisę dėl bet kokios priežasties atsisakyti sudarytos sutarties per 14 dienų nuo produktų pristatymo dienos (prenumeratos programos atveju – nuo dienos, kurią pristatyta pirmoji produktų siunta). Informuojame, jog dėl sveikatos apsaugos ir higienos priežasčių neturite teisės pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jei produktų pakuotes atidarėte, praplėšėte ar kitaip pažeidėte.
 2. Norėdami atsisakyti sutarties, privalote Natural Pharmaceuticals pateikti pranešimą dėl atsisakymo per aukščiau nurodytą sutarties atsisakymo terminą. Galite pasinaudoti pavyzdine sutarties atsisakymo forma, nurodyta žemiau. Pranešimą galite pateikti paštu, siunčiant adresu: V. Krėvės pr. 57B, LT-50358, Kaunas, ar el. paštu info@omegamarine.lt, telefonu (8 37) 211 994 arba nurodytu adresu atvykti asmeniškai.
 3. Jei pranešimą dėl sutarties atsisakymo atsiųsite el. paštu, Natural Pharmaceuticals nedelsiant el. paštu atsiųs patvirtinimą, kad pranešimas dėl sutarties atsisakymo buvo gautas.
 4. Jūs turėsite atlyginti visas tiesiogines produktų grąžinimo (pvz., siuntimo) išlaidas. Prašome produktus grąžinti nedelsiant, bet kokiu atveju ne vėliau, nei per 14 dienų nuo sutarties atsisakymo dienos. Maloniai prašome grąžinti produktą originalioje pakuotėje su visais dokumentais.
 5. Natural Pharmaceuticals nedelsiant, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo dienos, grąžins Jums iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą).
 6. Natural Pharmaceuticals pasilieka teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol produktai negrąžinti arba kol vartotojas pateikia Natural Pharmaceuticals įrodymą, kad produktas išsiųstas Bendrovei. Siekiant pagreitinti ir palengvinti sumokėtų sumą grąžinimą, šiose sąlygose nurodytais kontaktiniais duomenimis prašome pateikti Natural Pharmaceuticals savo asmeninės banko sąskaitos rekvizitus, į kurią sutinkate, jog Natural Pharmaceuticals pervestų Jūsų sumokėtus pinigus.

Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma:

Kam: UAB „Natural Pharmaceuticals“ (V. Krėvės pr. 57B, LT-50358, Kaunas, el. p. info@omegamarine.lt)

Aš (vardas ir pavardė, kliento adresas) informuoju apie produkto (produkto pavadinimas/dokumento nr), kurį užsisakiau (užsakymo data), pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą.

Produktas buvo atsiimtas/gautas (atsiėmimo/gavimo data).

(Kliento parašas, pasirašymo data)

Asmens duomenų apsauga

 1. Mums labai svarbi Jūsų asmens duomenų apsauga, todėl visa su Jumis susijusi informacija saugoma laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų. Informuojame, jog:
  • Jūsų užsakymo metu pateikti asmens duomenys Natural Pharmaceuticals bus tvarkomi užsakymo įvykdymo, LR teisės aktų nustatytų prievolių, susijusių su dokumentų saugojimu, bei Natural Pharmaceuticals teisėtų interesų užtikrinimo, jeigu klientas kreipiasi į bendrovę ar kompetentingas institucijas dėl savo pažeistų teisių gynimo, ar Jūs netinkamai vykdote užsakymo (sutarties) sąlygas ir Natural Pharmaceuticals yra priversta ginti savo pažeistas teises, kreipiantis į Jus ar kompetentingas institucijas, ar perduoti Jūsų asmens duomenis skolų išieškojimo bendrovėms, tikslais. Šis duomenų tvarkymas nurodytais tikslais atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytus teisinius pagrindus: 6 str. 1 d. b) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; 6 str. 1 d. c) p. – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė; 6 str. 1 d. f) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų;
  • Jūsų asmens duomenys bendrovės bus saugojami 10 metų po užsakymo (sutarties) pilno įvykdymo, bet ne trumpiau nei LR teisės aktuose nustatytu terminu saugoti užsakymą (sutartį) ar su juo susijusius dokumentus, ir ne trumpiau nei asmens duomenys reikalingi siekiant teisėtų Natural Pharmaceuticals interesų;
  • Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tiems duomenų gavėjams, kuriems išreiškėte sutikimą dėl savo asmens duomenų teikimo, bei bendrovės partneriams, kurie teikia bendrovei informacinių technologijų, buhalterinės apskaitos, teisines ar kitas su verslo vykdymu susijusias paslaugas, o tuo atveju, jeigu Jūs delsiate vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, Natural Pharmaceuticals, siekdama teisėtų interesų ir tikslų, gali teikti informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis, skolas ir jų apmokėjimą skolų išieškojimo bendrovėms;
  • Jūs turite teisę, atvykęs ar pasikreipęs Natural Pharmaceuticals buveinės adresu, bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, arba el. paštu dpo@omegamarine.lt, tinkamai identifikavęs savo asmens tapatybę elektroninėmis priemonėmis, prašyti leisti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti asmens duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat, teisę į duomenų perkeliamumą. Taip pat Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
  • Jūsų asmens duomenų pateikimas nėra LR teisės aktuose ar tarp Jūsų ir Natural Pharmaceuticals sudarytoje sutartyje numatytas reikalavimas, tačiau jų pateikimas yra reikalingas, siekiant įvykdyti Jūsų užsakymą (sutartį);
  • Natural Pharmaceuticals yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas elektroninio pašto adresas dpo@omegamarine.lt.
 2. Jūs turite teisę teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis prašyti susipažinti su tvarkomais Jūsų duomenimis, taip pat prašyti, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ištaisyti, taip pat teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą bei teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, t.y. nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu sutikime nurodytu tikslu. Taip pat, Jūs turite teisę išreikšti nesutikimą (prieštaravimą) su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ir tuo atveju, jeigu Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėtų Natural Pharmaceuticals interesų. Tokiu atveju Natural Pharmaceuticals įsipareigoja nebetvarkyti tokių Jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, jeigu Natural Pharmaceuticals tokius Jūsų asmens duomenis tvarko dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus ir nurodytas nesutikimo su asmens duomenų tvarkymu priežastis, arba siekiant pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus. Manydami, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Ginčų nagrinėjimo tvarka:

 1. Jeigu Jūs manote, kad Natural Pharmaceuticals pažeidė Jūsų teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, pirmiausia turite raštu kreiptis į Bendrovę“ ir nurodyti savo reikalavimus, išskyrus atvejus, jeigu tiesiogiai kreipiatės į teismą. Jūs turite kreiptis į mus ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojote ar turėjote sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą. Natural Pharmaceuticals neatlygintinai išnagrinės Jūsų kreipimąsi ir, jeigu nesutiks su Jūsų reikalavimais, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Jūsų kreipimosi gavimo dienos pateiks Jums išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
 2. Jeigu Natural Pharmaceuticals nuspręs netenkinti Jūsų reikalavimų arba juos tenkins iš dalies, Jūs turite teisę kreiptis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, kompetentingą toliau spręsti vartojimo ginčą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje. Bet kuriuo atveju, Jūsų kreipimasis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją neatima iš Jūsų teisės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su prašymu nagrinėti ginčą iš esmės.

Baigiamosios nuostatos

 1. Šios sąlygos sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 2. Visa kartu su pakuotėmis pateikta informacinė medžiaga galioja ribotą laiką. Pasiūlymo sąlygos galioja reklaminėje medžiagoje nurodytu terminu ir sąlygomis.
 3. Bendrovės produktams yra taikomos teisės aktuose nustatytos garantijos.
 4. Bendrovė pasilieka teisę keisti šias sąlygas. Rekomenduojame su šiomis sąlygomis susipažinti kiekvieno užsakymo pateikimo metu.

Mūsų prašymas Jums:

Nepaisant visų mūsų pastangų teikti kokybiškus produktus, kartais gali pasitaikyti klaidų. Jei pastebėjote kokių nors netikslumų ar turite nusiskundimų, prašome tiesiogiai kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

Kiekvieno Jūsų nuomonė mums labai svarbi. Atsižvelgdami į ją galėsime operatyviai tobulinti savo darbą ir teikiamų paslaugų kokybę.

Klientų aptarnavimo skyrius: V. Krėvės pr. 57B, LT-50358, Kaunas. Telefono numeris: (8 37) 211 994. Darbo laikas: darbo dienomis nuo 9:00 iki 18:00 val.

Jūsų pageidavimai ir pasiūlymai visuomet laukiami.

 

SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA

Sutarties atsisakymo forma

„Kam: UAB „Natural Pharmaceuticals“
Aš (vardas, pavardė ir vartotojo adresas) informuoju apie produkto (produkto pavadinimas), kurį užsakiau (užsakymo data), pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą. Produkto siuntinys buvo atsiimtas/gautas (atsiėmimo/ gavimo data).

(vartotojo vardas, pavardė), (vartotojo parašas, jei atsisakymas teikiamas popieriuje).“